Nestas, H3O, gemeente Dordrecht en SOC tekenen convenant Rijke schooldag

Schoolbesturen Nestas en H3O, gemeente Dordrecht en SOC tekenen een convenant voor de Rijke schooldag. Met dit Nationale programma kan er nog meer en beter samengewerkt worden zodat ieder kind zich veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier kan ontwikkelen in Dordrecht. Het convenant draagt minimaal de komende drie jaar extra bij aan de brede schoolacademie voor taal, meer inzet op het welbevinden van de kinderen en een wijkgerichte aanpak voor talentontwikkeling. Bij deze afspraken worden uiteraard ook de andere schoolbesturen en maatschappelijke partners in de stad betrokken.

Maandag 26 september hebben Nestas Scholengroep, H3O, gemeente Dordrecht en SOC het convenant Rijke Schooldag ondertekend.

Voorloperstraject Rijke schooldag
Het kabinet wil investeren in een ‘Rijke schooldag’. Op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland worden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aangeboden, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, start de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een Voorloperstraject. Hierin wordt met 45 lokale coalities met een bestaand programma een intensieve samenwerking van drie jaar aangegaan. Dordrecht is geselecteerd vanwege het Dordts Leerprogramma.

Rijke schooldag
Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

*Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’
“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”